Nedenfor ses fodnoterne til “Hvidbog om sikker digital identitet”.

Har du endnu ikke fået et eksemplar af bogen, kan den hentes her: www.liga.com/sikkerdigitalidentitet


[1] digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/maj/ny-national-strategi-styrker-cybersikkerheden/

[2] digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/januar/nye-sektorstrategier/

[3] digitalsikkerhed.dk/nyheder

[4] weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019

[5] da.wikipedia.org/wiki/Single_sign-on

[7] enterprise.verizon.com/resources/reports/2017_dbir.pdf

[8] theregister.co.uk/2019/02/14/password_length/

[9] liga.com/smartsignatur/faq/

[10] en.wikipedia.org/wiki/Smart_card

[11] digst.dk/media/18660/vejledning-til-national-standard-for-identiteters-sikringsniveauer-nsis-version-20.pdf

[12] pc-sikkerhed.dk/kryptering.php

[13] en.wikipedia.org/wiki/S/MIME

[14] retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=201319 (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven))

[15] Justitsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Datatilsynet: »Databeskyttelsesforordningen – En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger«, oktober 2017, s. 7-8

[16] Wikipedia: »eIDAS« en.wikipedia.org/wiki/EIDAS og eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG

[17] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148

[18] Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201060#id05d418d3-6991-426b-8b46-ed020fa280a1

[23] Digitaliseringsstyrelsen: »Referencearkitektur for brugerstyring«, august 2017 arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/referencearkitekturer/referencearkitektur-brugerstyring

[24] Digitaliseringsstyrelsen: »Om strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021« digst.dk/strategier/cyber-og-informationssikkerhed/om-cyberstrategien/

[25] Finansministeriet: »National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021« digst.dk/media/

[26] wired.com/story/collection-leak-usernames-passwords-billions/


Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.