Handelsbetingelser

Handelsbetingelser, gyldige fra 17. januar 2020

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra Liga ApS, Dansk CVR-nr. 31938260 samt for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra Liga Lindist AB, Svensk organisations nummer 556597-2253, herefter under ét omtalt som ”Liga”, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Betingelserne gælder alle ydelser, som Liga leverer. Kunden er forpligtet af den indgåede Aftale og disse Betingelser i hele Aftalens løbetid, idet Aftalen alene kan opsiges på de vilkår, der fremgår af Aftalen.

 

Handelsbetingelser

§ 1 Aftalegrundlag og beskrivelser

1.1 En leveringsaftale er først bindende for Liga, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse, eller når levering er sket. En ordre optages til den på tidspunktet for Liga ordrebekræftelse gældende pris. Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal køber inden 14 dage meddele dette til Liga. I modsat fald gælder Ligas ordrebekræftelse.

1.2 Et tilbud afgivet af Liga er kun bindende for Liga, såfremt det accepteres inden 14 dage efter, at tilbuddet er afgivet/fremsendt pr. post, fax eller e-mail til køber.

1.3 Et tilbud/en ordrebekræftelse fra Liga vedrørende produkter, som ikke findes på eget lager, er afgivet med forbehold for mulighed for fremskaffelse af pågældende produkt. Såfremt det måtte vise sig, at produkterne ikke kan fremskaffes, er Liga berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud/den afgivne ordrebekræftelse uden, at dette berettiger køber til at rejse krav af nogen art.

1.4 Såfremt der af Liga er udleveret produkter på prøve eller til lån, skal modtageren for egen regning sørge for rettidig tilbagelevering til Liga. Sker tilbagelevering ikke inden den af Liga i prøve-/lånebekræftelsen anførte frist, er Liga berettiget til efter eget valg enten at tilbagetage produkterne for modtagerens regning eller fakturere produkterne til den gældende listepris hos Liga. Produkterne anses herved for købt af modtageren på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser.

1.5 Modtageren hæfter for al original emballage, manualer og eventuelle kabler. Er emballagen i prøve-/låneperioden beskadiget eller bortkommer manualer og kabler, er modtageren forpligtet til at erstatte Liga værdien efter gældende listepris.

1.6 Enhver oplysning, uanset om denne hidrører fra Liga eller en af Ligas forretningsforbindelser vedrørende vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende er alene at betragte som orienterende, og kan ikke anses som tilsikrede. Oplysningerne er kun forpligtende for Liga i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud/ordrebekræftelse. Oplysninger fra Liga eller dennes leverandører om anvendelse og anvendelighed og produkter er alene vejledende, og Liga bærer ikke ansvaret for, om det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål, med mindre Liga har afgivet udtrykkeligt, skriftligt tilsagn herom.

1.7 Liga tager forbehold for konstruktions- og eller designændringer med hensyn til produkter før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer. Samtlige mængdeangivelser, målestokforhold, farve og vægtangivelser gælder indenfor branchemæssige tolerancer.

1.8 For produkter, der ifølge deres art kræver særligt dokumentation med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil Liga uden beregning forsyne køber med sådan dokumentation senest samtidig med levering, såfremt Liga har modtaget sådan dokumentation fra producenten.

1.9 Liga forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance, forudsat at disse dele er af samme kvalitet som de originale, og at Liga skriftligt informerer køber om sådanne udskiftninger. Liga er berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancen, som ud fra Liga skøn er teknisk nødvendig og/eller forsvarlig.

1.10 Garantier, supplerende aftaler og ændringer af enhver kontrakt skal for at være gyldige være skriftligt accepteret af begge parter.

§ 2 Omfang af ydelser

2.1 Såfremt aftalen omfatter software, opnår køber en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til den software, der er anført i aftalen. Dette gælder både standard software og software udviklet af Liga specifikt til køber. Leveres softwaren i henhold til General Public License (GPL) finder disse bestemmelser, og disse kan til enhver tid rekvireres hos Liga. Softwaren må alene anvendes i overensstemmelse med de instruktioner, som er angivet i instruktionsbøger og lignende materiale. Køber må ikke kopiere softwaren og det dertil hørende dokumentationsmateriale og må ej heller foretage ændringer i softwaren uden forudgående samtykke fra Liga. Såfremt køber foretager eller lader foretage ændringer i softwaren bærer køber selv ansvaret for ændringerne samt følgevirkningerne heraf.

2.2 På anmodning kan Liga tilbyde køber at installere det leverede i overensstemmelse med producentens retningslinjer. For sådanne installationer beregnes det i aftalen aftalte timesalær, eller såfremt aftale ikke er indgået, de af Liga til enhver tid gældende timesatser. Liga giver ikke særlig indeståelse for installationen og påtager sig ikke separat ansvar for installationen. Såfremt Liga forestår installationen udskyder dette ikke tidspunktet for risikoens overgang for det leverede eller forfaldsdagen for betaling af det leverede.

2.3 For øvrige serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning etc. fra Liga til køber, beregnes de i aftalen aftalte timesatser, eller såfremt aftale herom ikke er indgået, de hos Liga til enhver tid gældende timesatser. Såfremt omkostningsfaktorer, der er bestemmende for fastlæggelsen af timesatser, skulle ændre sig under serviceydelsernes varighed, er Liga berettiget til at foretage en passende prisregulering efter meddelelse herom til køber. De nye priser træder i kraft fra meddelelsen. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.

2.4 Serviceydelser ydes alene under den forudsætning, at produkterne er behørigt installeret, og at der ikke er foretaget ændringer i produkter, herunder software. Såfremt der er indgået aftale om beredskabsservice, må køber kun foretage ændring i produkterne efter aftale med Liga.

§ 3 Priser, betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

3.1 Ligas priser er fastsat inklusiv emballage, pakning og EU importtold, men eksklusiv transport, forsikring, moms og eventuelt andre afgifter. Liga er berettiget til at debitere særskilt gebyr for ekspedition, forsendelse, installation og levering.

3.2 Liga er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsendelses- og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor Ligas kontrol og indflydelse. Forøges Ligas omkostninger som følge af købers forhold, kan Liga kræve godtgørelse herfor.

3.3 Forfaldsdagen indtræder ved levering. Betaler køber ikke rettidigt, tilskriver Liga renter fra fakturaens forfaldsdato med 1,5% pr. påbegyndt måned. I tilknytning hertil kan Liga kræve godtgørelse for rykkergebyr, inkassogebyr og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af betalingen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer over fejl og mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, som ikke er behæftet med fejl eller mangler. Køber er ikke berettiget til at modregne.

3.4 Liga er berettiget til at indgå aftale om factoring med tredjemand, hvorefter køber alene med frigørende virkning kan betale til tredjemand, såfremt dette fremgår af fakturaen.

3.5 Skal betaling præsteres i rater, er den fulde restgæld forfalden til omgående indfrielse, såfremt køber helt eller delvist er i mora med en rate.

3.6 Ved betaling ved check og betalingskort anses betaling først for sket ved fuld indløsning. Liga har ret til at viderefakturere betalingskortsgebyrer.

3.7 Såfremt køber ikke foretager rettidig betaling eller såfremt Liga modtager utilstrækkelige og/eller efter Liga opfattelse negative kreditoplysninger om køber, er Liga berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres forudbetalingen eller sikkerheden ikke inden den af Liga fastsatte frist, er Liga berettiget til enten at hæve leveranceaftalen, eller fastholde denne i hvilket tilfælde Liga kan kræve sine tab og omkostninger, herunder advokatomkostninger, dækket.

3.8 Liga forbeholder sig ejendomsretten til det leverede indtil fuld betaling er præsteret. Liga er i tilfælde af købers betalingsmora berettiget til uden forudgående varsel at afhente det leverede, og køber er forpligtet til at foretage udlevering uden hensyn til, at eventuelle data tilfalder Liga eller tredjemand. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som Liga måtte blive påført. Køber er uberettiget til at foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede eller lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes, indtil fuld betaling er sket. Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra tredjemand, herunder udlæg, er køber forpligtet til straks at give Liga meddelelse herom.

§ 4 Risikoens overgang, leveringstid og forsinkelse

4.1 Det solgte leveres ab Liga lager. Liga er berettiget til at foretage levering gennem en af Liga valgt leverandør.

4.2 Risikoen for det leverede overgår ved købers modtagelse af det leverede. Ved transport med Liga fragtfører overgår risikoen for det leverede ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet, da Liga sørger for forsikring af transporten. Ved købers afhentning af det leverede på Ligas lager eller ved transport med købers egen fragtfører, sker risikoens overgang ved modtagelsen af det leverede på Liga lager.

4.3 Såfremt køber ikke aftager det leverede som aftalt, er Liga berettiget til enten at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab, eller at fastholde aftalen og kræve sine afholdte omkostninger, herunder opbevaringsomkostninger, dækket af køber. I tilfælde af, at Liga hæver leveranceaftalen, er Liga som minimum berettiget til et vederlag svarende til 30% af den aftalte pris for ydelserne så erstatning for allerede præsterede arbejdsydelser og anvendte materiale, med mindre større skade er lidt.

4.4 Med mindre andet skriftligt er fastsat af Liga, sker levering snarest muligt under behørigt hensyntagen til leveringstider hos Liga underleverandører. Såfremt leveringstid er aftalt, anses denne for overholdt, når Liga forinden udløbet kan dokumentere, at det leverede er afsendt eller står til rådighed. Leveringstiden forlænges såfremt køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement til det leverede.

4.5 Foreligger der forsinkelse fra Liga side med hensyn til levering af det solgte, og køber har ønsket at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber, inden 2 dage efter forsinkelsen er indtrådt, give Liga et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel, uden at levering er foretaget, er køber berettiget til at hæve aftalen, dog med den begrænsning der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt køber ikke inden de nævnte 2 dage efter forsinkelsens indtræden giver Liga et rimeligt varsel, anses forsinkelse ikke at foreligge, idet Liga da skal foretage levering snarest muligt. Forsinket levering berettiger uanset årsag ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab.

§ 5 Reklamation, mangler og produktansvar

5.1 Det leverede leveres alene med de garantier, som Ligas producenter/leverandører tilbyder Liga, og ethvert garantikrav rettet mod Liga er således betinget af, at Liga effektivt bliver holdt skadesløs af producent/leverandør.  Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere garanti overfor Liga. Ligas garanti omfatter alene nye produkter og har kun virkninger for mangler, der gør produktet eller ydelsen ubrugelig.

5.2 Køber er forpligtet til grundigt at undersøge det leverede straks ved modtagelsen. Såfremt køber konstaterer eller burde konstatere, at det leverede lider af mangler, skal køber skriftligt gøre en sådan mangel gældende ved skriftlig reklamation inden 8 dage fra modtagelsen. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende.

Har køber ikke inden 12 måneder efter det leveredes overgivelse meddelt Liga, at køber vil påberåbe sig mangler, kan køber, uanset manglernes karakter og omfang, ikke senere gøre dem gældende, med mindre Liga skriftligt har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet svigagtigt.

5.3 En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede forkert eller uhensigtsmæssigt, herunder ved tilsidesættelse af retningslinjer fra Ligas underleverandører eller eventuelle retningslinjer udarbejdet af Liga, eller såfremt køber eller tredjemand uden Ligas samtykke har ladet udføre ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede.

5.4 Ved begrundet og rettidig reklamation er Liga efter eget valg og indenfor rimelig tid berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning. Såfremt Liga foretager rettidig omlevering eller afhjælpning er køber uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning eller anden kompensation som følge af manglen (forsinkelse anses ikke at foreligge under disse omstændigheder). I forbindelse med en eventuel omlevering eller afhjælpning skal køber loyalt medvirke til, at sådanne foranstaltninger kan gennemføres. I tilfælde af, at Liga ikke konstaterer fejl, for hvilke Liga er ansvarlig, har Liga ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som Liga har påtaget sig. Liga er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer, og kan betinge sig, at køber stiller sikkerhed for betaling af det leverede eller for andre leverancer, såfremt køber er indrømmet kredit. Såfremt omlevering eller afhjælpning ikke sker rettidigt, kan køber hæve aftalen eller kræve købesummen forholdsmæssigt nedsat, idet købers misligholdelsesbeføjelser da er begrænset hertil. Såfremt der foretages omlevering eller afhjælpning, kan eventuelle reklamationer ikke gøres gældende længere end den oprindelig aftalte reklamationsperiode.

5.5 Indlevering af produkter m.v. til Liga må alene ske efter forudgående aftale, idet køber i modsat fald selv bærer risikoen for produkternes undergang m.v. Såfremt det er nødvendigt for Liga at tegne særskilt forsikring som følge af de indleverede produkter, og Liga ikke er ansvarlig eller det viser sig, at Liga ikke er ansvarlig, kan den afholdte forsikringsudgift viderefaktureres til køber.

5.6 Købers hæveadgang er begrænset, idet køber som udgangspunkt alene kan hæve leveranceaftalen for den del af den samlede leverance, der måtte være forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler, med mindre forsinkelsen eller manglen må anses at være afgørende eller af væsentlig betydning for køber og dette er begrundet i sammenhængen mellem leverancerne.

5.7 Såfremt der ikke foreligger aftale om teknisk assistance, foretager Liga beregning for arbejdstid, transportomkostninger og reservedele. Eventuelle reklamationer skal stiles til Liga i skriftlig form inden 8 dage efter reparation.

5.8 Med hensyn til produktansvar gælder den nedenfor anførte ansvarsbegrænsning, med mindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning. Liga er kun ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det kan dokumenteres, at den opståede skade skyldes uagtsomhed udvist af Liga. Liga er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens det solgte er i købers besiddelse. Liga er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber og hvori Liga s produkter indgår eller produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår. I den udstrækning Liga måtte blive pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Liga  skadesløs i samme omfang, som Liga s ansvar er begrænset. Liga er ikke ansvarlig for driftstab, datatab eller nogen anden form for indirekte tab.

5.9 Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Liga. Ønskes en vare returneret, skal Liga s salgsafdeling kontaktes, hvorefter denne i givet fald fremsender en returaftale til køber. Af returaftalen fremgår, hvilke produkter der kan returneres samt til hvilken pris produkterne krediteres. Køber forpligter sig til at vedlægge en kopi af returaftalen i hver kolli der returneres. Liga forbeholder sig ret til at tilbagetage produkter, hvor der ikke er vedlagt returaftale. Al returnering sker for købers regning og risiko. Returneres produkterne efter forudgående aftale truffet med Liga, sker returnering for købers regning.

5.10 Købers eventuelle mangelsbeføjelser og Liga s eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Liga har udvist grov uagtsomhed eller fortsæt og erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill og lignende. Endvidere er Liga s eventuelle erstatningsansvar maksimeret til et beløb svarende til 10% af det samlede vederlag i henhold til aftalen. Samme ansvarsbegrænsning gælder for Liga s serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning.

5.11 Såfremt det leverede skal leveres eller anvendes udenfor Danmark, bortfalder Liga s forpligtelse til at foretage udbedring og afhjælpning m.v., jfr. nedenfor, idet Liga s forpligtelser kun er gældende indenfor Danmarks grænser. Såfremt køber ønsker at opretholde sine rettigheder, er køber derfor forpligtet til at drage omsorg for, at det leverede kan udbedres m.v. i Danmark på et nærmere angivet sted. Køber er selv ansvarlig for eventuelle omkostninger som følge af indførelse og udførelse af det leverede, ligesom køber selv indestår for, at der kan ske levering til det givne land. Køber afholder også eventuelle udgifter, der måtte være i denne forbindelse.

§ 6 Force majeure og tvister

6.1 Ingen af parterne kan anses for at have misligholdt sine forpligtelser overfor den anden part, hvis årsagen til den manglende opfyldelse er omstændigheder, som den pågældende part ikke har fuld rådighed over, eksempelvis manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandører, arbejdsnedlæggelse, vejrlig, transportforhold m.v., idet sådanne forhold betragtes som force majeure, dog er såvel Liga  som køber berettiget til at hæve aftalen, med de begrænsninger der følger af nærværende betingelser, såfremt en af de nævnte omstændigheder har foreligget i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage.

6.2 Tvistigheder i anledning af nærværende salgs- og leveringsaftale afgøres efter dansk ret. Værneting for retssag anlagt af køber mod Liga er Sø- og Handelsretten i København. Værneting for retssag anlagt af Liga mod køber er Sø- og Handelsretten i København eller købers almindelige værneting, alt efter Ligas valg.

Kursusbetingelser

1. Bestilling

Kurser kan bestilles ved henvendelse til Liga, Liga ApS, International House, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark, telefon: +45 35 36 95 05, e-mail: marketing@liga.com, web: www.liga.com/eventkalender.

2. Kursustider

Medmindre andet er aftalt eller fremgår af ordrebekræftelsen, starter kurserne kl. 09.00 og slutter kl. 17.00.

3. Kursusmaterialer

Medmindre andet er aftalt, er kursusmateriale inkl. i kursusprisen.

4. Hotel og transport

Kursusdeltageren står selv for betaling af hotel og rejseomkostninger. Se vores hjemmeside og/eller bekræftende e-mail for informationer om lokale hoteller og kørselsvejledning.

5. Afbestilling

Aflysning eller flytning er tilladt frem til 30 arbejdsdage før kursusstart, og kursusudgiften krediteres. Ved afbestilling 30 arbejdsdage før kursusstart eller senere, debiteres hele kursusafgiften. Kursuspladsen kan overdrages til en anden person uden ekstra omkostninger. Vær opmærksom på, at en afbestilling altid skal bekræftes af Liga for at være gyldig.

6. Kursusændring

Liga forbeholder sig retten til at aflyse eller ændre et kursus uden varsel eller forpligtigelser. Eventuel indbetalt kursusafgift refunderes eller bruges som betaling ved senere kursusbooking.

7. Betalingsvilkår

Faktura sendes separat til køber, og betaling skal være Liga i hænde senest 14 dage før kursusstart medmindre andet er angivet på fakturaen. Alle priser er ekskl. moms.

8. Ophavsret

Alt kursusmateriale, såsom udstyr, manualer og video, som køber får adgang til i forbindelse med kurset, er ophavsretligt beskyttet og må på ingen måde kopieres.

9. Kursusbevis og evaluering

Enhver kursusdeltager kan anmode Liga om at modtage et kursusbevis for gennemført kursus. Ved kursets afslutning bliver kursusdeltageren bedt om at udfylde et evalueringsskema vedrørende kurset.

10. Sprog

Vær opmærksom på, at de fleste kurser gennemføres på engelsk ligesom materiale og præsentationer overvejende vil være på engelsk.

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.