Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra Liga ApS, binavn Liga Distribution ApS, CVR-nr. 31938260  (”Liga Distribution”), medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Betingelserne gælder alle ydelser, som Liga Distribution leverer. Kunden er forpligtet af den indgåede Aftale og disse Betingelser i hele Aftalens løbetid, idet Aftalen alene kan opsiges på de vilkår, der fremgår af Aftalen, jf. dog pkt. 17 nedenfor om Selskabets ret til at ændre Betingelserne.

Handelsesbetingelser

§ 1 Aftalegrundlag og beskrivelser

1.1 En leveringsaftale er først bindende for Liga Distribution, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse, eller når levering er sket. En ordre optages til den på tidspunktet for Liga Distributions ordrebekræftelse gældende pris. Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal køber inden 14 dage meddele dette til Liga Distribution. I modsat fald gælder Liga Distributions ordrebekræftelse.

1.2 Et tilbud afgivet af Liga Distribution er kun bindende for Liga Distribution, såfremt det accepteres inden 14 dage efter, at tilbuddet er afgivet/fremsendt pr. post, fax eller e-mail til køber.

1.3 Et tilbud/en ordrebekræftelse fra Liga Distribution vedrørende produkter, som ikke findes på eget lager, er afgivet med forbehold for mulighed for fremskaffelse af pågældende produkt. Såfremt det måtte vise sig, at produkterne ikke kan fremskaffes, er Liga Distribution berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud/den afgivne ordrebekræftelse uden, at dette berettiger køber til at rejse krav af nogen art.

1.4 Såfremt der af Liga Distribution er udleveret produkter på prøve eller til lån, skal modtageren for egen regning sørge for rettidig tilbagelevering til Liga Distribution. Sker tilbagelevering ikke inden den af Liga Distribution i prøve-/lånebekræftelsen anførte frist, er Liga Distribution berettiget til efter eget valg enten at tilbagetage produkterne for modtagerens regning eller fakturere produkterne til den gældende listepris hos Liga Distribution. Produkterne anses herved for købt af modtageren på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser.

1.5 Modtageren hæfter for al original emballage, manualer og eventuelle kabler. Er emballagen i prøve-/låneperioden beskadiget eller bortkommer manualer og kabler, er modtageren forpligtet til at erstatte Liga Distribution værdien efter gældende listepris.

1.6 Enhver oplysning, uanset om denne hidrører fra Liga Distribution eller en af Liga Distributions forretningsforbindelser vedrørende vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende er alene at betragte som orienterende, og kan ikke anses som tilsikrede. Oplysningerne er kun forpligtende for Liga Distribution i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud/ordrebekræftelse. Oplysninger fra Liga Distribution eller dennes leverandører om anvendelse og anvendelighed og produkter er alene vejledende, og Liga Distribution bærer ikke ansvaret for, om det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål, med mindre Liga Distribution har afgivet udtrykkeligt, skriftligt tilsagn herom.

1.7 Liga Distribution tager forbehold for konstruktions- og eller designændringer med hensyn til produkter før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer. Samtlige mængdeangivelser, målestokforhold, farve og vægtangivelser gælder indenfor branchemæssige tolerancer.

1.8 For produkter, der ifølge deres art kræver særligt dokumentation med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil Liga Distribution uden beregning forsyne køber med sådan dokumentation senest samtidig med levering, såfremt Liga Distribution har modtaget sådan dokumentation fra producenten.

1.9 Liga Distribution forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance, forudsat at disse dele er af samme kvalitet som de originale, og at Liga Distribution skriftligt informerer køber om sådanne udskiftninger. Liga Distribution er berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancen, som ud fra Liga Distributions skøn er teknisk nødvendig og/eller forsvarlig.

1.10 Garantier, supplerende aftaler og ændringer af enhver kontrakt skal for at være gyldige være skriftligt accepteret af begge parter.

§ 2 Omfang af ydelser

2.1 Såfremt aftalen omfatter software, opnår køber en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til den software, der er anført i aftalen. Dette gælder både standard software og software udvikling foretaget af Liga Distribution specifikt til køber. Leveres softwaren i henhold til General Public License (GPL) finder disse bestemmelser, og disse kan til enhver tid rekvireres hos Liga Distribution. Softwaren må alene anvendes i overensstemmelse med de instruktioner, som er angivet i instruktionsbøger og lignende materiale. Køber må ikke kopiere softwaren og det dertil hørende dokumentationsmateriale og må ej heller foretage ændringer i softwaren uden forudgående samtykke fra Liga Distribution. Såfremt køber foretager eller lader foretage ændringer i softwaren bærer køber selv ansvaret for ændringerne samt følgevirkningerne heraf.

2.2 På anmodning kan Liga Distribution tilbyde køber at installere det leverede i overensstemmelse med producentens retningslinier. For sådan installationer beregnes det i aftalen aftalte timesalær, eller såfremt aftale ikke er indgået, de af Liga Distribution til enhver tid gældende timesatser. Liga Distribution giver ikke særlig indeståelse for installationen og påtager sig ikke separat ansvar for installationen. Såfremt Liga Distribution forestår installationen udskyder dette ikke tidspunktet for risikoens overgang for det leverede eller forfaldsdagen for betaling af det leverede.

2.3 For øvrige serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning etc. fra Liga Distribution til køber, beregnes de i aftalen aftalte timesatser, eller såfremt aftale herom ikke er indgået, de hos Liga Distribution til enhver tid gældende timesatser. Såfremt omkostningsfaktorer, der er bestemmende for fastlæggelsen af timesatser, skulle ændre sig under serviceydelsernes varighed, er Liga Distribution berettiget til at foretage en passende prisregulering efter meddelelse herom til køber. De nye priser træder i kraft fra meddelelsen. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.

2.4 Serviceydelser ydes alene under den forudsætning, at produkterne er behørigt installeret, og at der ikke er foretaget ændringer i produkter, herunder software. Såfremt der er indgået aftale om beredskabsservice, må køber kun foretage ændring i produkterne efter aftale med Liga Distribution. 

§ 3 Priser, betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

3.1 Liga Distributions priser er fastsat inkl. emballage, pakning og told, men excl. transport, forsikring, moms og eventuelt andre afgifter. Liga Distribution er berettiget til at debitere særskilt gebyr for ekspedition, forsendelse, installation og levering.

3.2 Liga Distribution er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsendelses- og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor Liga Distributions kontrol og indflydelse. Forøges Liga Distributions omkostninger som følge af købers forhold, kan Liga Distribution kræve godtgørelse herfor.

3.3 Forfaldsdagen indtræder ved levering. Betaler køber ikke rettidigt, tilskriver Liga Distribution renter fra fakturaens forfaldsdato med 1,5% pr. påbegyndt måned. I tilknytning hertil kan Liga Distribution kræve godtgørelse for rykkergebyr, inkassogebyr og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af betalingen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer over fejl og mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, som ikke er behæftet med fejl eller mangler. Køber er ikke berettiget til at modregne.

3.4 Liga Distribution er berettiget til at indgå aftale om factoring med trediemand, hvorefter køber alene med frigørende virkning kan betale til trediemand, såfremt dette fremgår af fakturaen.

3.5 Skal betaling præsteres i rater, er den fulde restgæld forfalden til omgående indfrielse, såfremt køber helt eller delvist er i mora med en rate.

3.6 Ved betaling ved check og betalingskort anses betaling først for sket ved fuld indløsning. Liga Distribution har ret til at viderefakturere betalingskortsgebyrer.

3.7 Såfremt køber ikke foretager rettidig betaling eller såfremt Liga Distribution modtager utilstrækkelige og/eller efter Liga Distributions opfattelse negative kreditoplysninger om køber, er Liga Distribution berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres forudbetalingen eller sikkerheden ikke inden den af Liga Distribution fastsatte frist, er Liga Distribution berettiget til enten at hæve leveranceaftalen, eller fastholde denne i hvilket tilfælde Liga Distribution kan kræve sine tab og omkostninger, herunder advokatomkostninger, dækket.

3.8 Liga Distribution forbeholder sig ejendomsretten til det leverede indtil fuld betaling er præsteret. Liga Distribution er i tilfælde af købers betalingsmora berettiget til uden forudgående varsel at afhente det leverede, og køber er forpligtet til at foretage udlevering uden hensyn til, at eventuelle data tilfalder Liga Distribution eller trediemand. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som Liga Distribution måtte blive påført. Køber er uberettiget til at foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede eller lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes, indtil fuld betaling er sket. Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra trediemand, herunder udlæg, er køber forpligtet til straks at give Liga Distribution meddelelse herom. 

§ 4 Risikoens overgang, leveringstid og forsinkelse

4.1 Det solgte leveres ab Liga Distributions lager. Liga Distribution er berettiget til at foretage levering gennem en af Liga Distribution valgt leverandør.

4.2 Risikoen for det leverede overgår ved købers modtagelse af det leverede. Ved transport med Liga Distributions fragtfører overgår risikoen for det leverede ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet, da Liga Distribution sørger for forsikring af transporten. Ved købers afhentning af det leverede på Liga Distributions lager eller ved transport med købers egen fragtfører, sker risikoens overgang ved modtagelsen af det leverede på Liga Distributions lager.

4.3 Såfremt køber ikke aftager det leverede som aftalt, er Liga Distribution berettiget til enten at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab, eller at fastholde aftalen og kræve sine afholdte omkostninger, herunder opbevaringsomkostninger, dækket af køber. I tilfælde af, at Liga Distribution hæver leveranceaftalen, er Liga Distribution som minimum berettiget til et vederlag svarende til 30% af den aftalte pris for ydelserne så erstatning for allerede præsterede arbejdsydelser og anvendte materiale, med mindre større skade er lidt.

4.4 Med mindre andet skriftligt er fastsat af Liga Distribution, sker levering snarest muligt under behørigt hensyntagen til leveringstider hos Liga Distributions underleverandører. Såfremt leveringstid er aftalt, anses denne for overholdt, når Liga Distribution forinden udløbet kan dokumentere, at det leverede er afsendt eller står til rådighed. Leveringstiden forlænges såfremt køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement til det leverede.

4.5 Foreligger der forsinkelse fra Liga Distributions side med hensyn til levering af det solgte, og køber har ønsket at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber, inden 2 dage efter forsinkelsen er indtrådt, give Liga Distribution et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel, uden at levering er foretaget, er køber berettiget til at hæve aftalen, dog med den begrænsning der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt køber ikke inden de nævnte 2 dage efter forsinkelsens indtræden giver Liga Distribution et rimeligt varsel, anses forsinkelse ikke at foreligge, idet Liga Distribution da skal foretage levering snarest muligt. Forsinket levering berettiger uanset årsag ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. 

§ 5 Reklamation, mangler og produktansvar

5.1 Det leverede leveres alene med de garantier, som Liga Distributions producenter/leverandører tilbyder Liga Distribution, og ethvert garantikrav rettet mod Liga Distribution er således betinget af, at Liga Distribution effektivt bliver holdt skadesløs af producent/leverandør.  Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere garanti overfor Liga Distribution. Liga Distributions garanti omfatter alene nye produkter og har kun virkninger for mangler, der gør produktet eller ydelsen ubrugelig.

5.2 Køber er forpligtet til grundigt at undersøge det leverede straks ved modtagelsen. Såfremt køber konstaterer eller burde konstatere, at det leverede lider af mangler, skal køber skriftligt gøre en sådan mangel gældende ved skriftlig reklamation inden 8 dage fra modtagelsen. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende.

Har køber ikke inden 12 måneder efter det leveredes overgivelse meddelt Liga Distribution, at køber vil påberåbe sig mangler, kan køber, uanset manglernes karakter og omfang, ikke senere gøre dem gældende, med mindre Liga Distribution skriftligt har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet svigagtigt.

5.3 En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede forkert eller uhensigtsmæssigt, herunder ved tilsidesættelse af retningslinier fra Liga Distributions underleverandører eller eventuelle retningslinier udarbejdet af Liga Distribution, eller såfremt køber eller trediemand uden Liga Distributions samtykke har ladet udføre ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede.

5.4 Ved begrundet og rettidig reklamation er Liga Distribution efter eget valg og indenfor rimelig tid berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning. Såfremt Liga Distribution foretager rettidig omlevering eller afhjælpning er køber uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning eller anden kompensation som følge af manglen (forsinkelse anses ikke at foreligge under disse omstændigheder). I forbindelse med en eventuel omlevering eller afhjælpning skal køber loyalt medvirke til, at sådanne foranstaltninger kan gennemføres. I tilfælde af, at Liga Distribution ikke konstaterer fejl, for hvilke Liga Distribution er ansvarlig, har Liga Distribution ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som Liga Distribution har påtaget sig. Liga Distribution er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer, og kan betinge sig, at køber stiller sikkerhed for betaling af det leverede eller for andre leverancer, såfremt køber er indrømmet kredit. Såfremt omlevering eller afhjælpning ikke sker rettidigt, kan køber hæve aftalen eller kræve købesummen forholdsmæssigt nedsat, idet købers misligholdelsesbeføjelser da er begrænset hertil. Såfremt der foretages omlevering eller afhjælpning, kan eventuelle reklamationer ikke gøres gældende længere end den oprindelig aftalte reklamationsperiode.

5.5 Indlevering af produkter m.v. til Liga Distribution må alene ske efter forudgående aftale, idet køber i modsat fald selv bærer risikoen for produkternes undergang m.v. Såfremt det er nødvendigt for Liga Distribution at tegne særskilt forsikring som følge af de indleverede produkter, og Liga Distribution ikke er ansvarlig eller det viser sig, at Liga Distribution ikke er ansvarlig, kan den afholdte forsikringsudgift viderefaktureres til køber.

5.6 Købers hæveadgang er begrænset, idet køber som udgangspunkt alene kan hæve leveranceaftalen for den del af den samlede leverance, der måtte være forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler, med mindre forsinkelsen eller manglen må anses at være afgørende eller af væsentlig betydning for køber og dette er begrundet i sammenhængen mellem leverancerne.

5.7 Såfremt der ikke foreligger aftale om teknisk assistance, foretager Liga Distribution beregning for arbejdstid, transportomkostninger og reservedele. Eventuelle reklamationer skal stiles til Liga Distribution i skriftlig form inden 8 dage efter reparation.

5.8 Med hensyn til produktansvar gælder den nedenfor anførte ansvarsbegrænsning, med mindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning. Liga Distribution er kun ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det kan dokumenteres, at den opståede skade skyldes uagtsomhed udvist af Liga Distribution. Liga Distribution er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens det solgte er i købers besiddelse. Liga Distribution er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber og hvori Liga Distributions produkter indgår eller produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår. I den udstrækning Liga Distribution måtte blive pålagt et produktansvar overfor trediemand, er køber forpligtet til at holde Liga Distribution skadesløs i samme omfang, som Liga Distributions ansvar er begrænset. Liga Distribution er ikke ansvarlig for driftstab, datatab eller nogen anden form for indirekte tab.

5.9 Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Liga Distribution. Ønskes en vare returneret, skal Liga Distributions salgsafdeling kontaktes, hvorefter denne i givet fald fremsender en returaftale til køber. Af returaftalen fremgår, hvilke produkter der kan returneres samt til hvilken pris produkterne krediteres. Køber forpligter sig til at vedlægge en kopi af returaftalen i hver kolli der returneres. Liga Distribution forbeholder sig ret til at tilbagetage produkter, hvor der ikke er vedlagt returaftale. Al returnering sker for købers regning og risiko. Returneres produkterne efter forudgående aftale truffet med Liga Distribution, sker returnering for købers regning.

5.10 Købers eventuelle mangelsbeføjelser og Liga Distributions eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Liga Distribution har udvist grov uagtsomhed eller fortsæt og erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill og lignende. Endvidere er Liga Distributions eventuelle erstatningsansvar maksimeret til et beløb svarende til 10% af det samlede vederlag i henhold til aftalen. Samme ansvarsbegrænsning gælder for Liga Distributions serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning.

5.11 Såfremt det leverede skal leveres eller anvendes udenfor Danmark, bortfalder Liga Distributions forpligtelse til at foretage udbedring og afhjælpning m.v., jfr. nedenfor, idet Liga Distributions forpligtelser kun er gældende indenfor Danmarks grænser. Såfremt køber ønsker at opretholde sine rettigheder, er køber derfor forpligtet til at drage omsorg for, at det leverede kan udbedres m.v. i Danmark på et nærmere angivet sted. Køber er selv ansvarlig for eventuelle omkostninger som følge af indførelse og udførelse af det leverede, ligesom køber selv indestår for, at der kan ske levering til det givne land. Køber afholder også eventuelle udgifter, der måtte være i denne forbindelse. 

§ 6 Force majeure og tvister

6.1 Ingen af parterne kan anses for at have misligholdt sine forpligtelser overfor den anden part, hvis årsagen til den manglende opfyldelse er omstændigheder, som den pågældende part ikke har fuld rådighed over, eksempelvis manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandører, arbejdsnedlæggelse, vejrlig, transportforhold m.v., idet sådanne forhold betragtes som force majeure, dog er såvel Liga Distribution som køber berettiget til at hæve aftalen, med de begrænsninger der følger af nærværende betingelser, såfremt en af de nævnte omstændigheder har foreligget i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage.

6.2 Tvistigheder i anledning af nærværende salgs- og leveringsaftale afgøres efter dansk ret. Værneting for retssag anlagt af køber mod Distribution er Sø- og Handelsretten i København. Værneting for retssag anlagt af Liga Distribution mod køber er Sø- og Handelsretten i København eller købers almindelige værneting, alt efter Liga Distributions valg.

Kursusbetingelser

1. Bestilling

Kurser kan bestilles ved henvendelse til Liga Distribution ApS, Liga Distribution ApS, International House, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark, telefon: +45 35 36 95 05, e-mail: marketing@liga.com, web: www.liga.com/eventkalender.

2. Kursustider

Medmindre andet er aftalt eller fremgår af ordrebekræftelsen, starter kurserne kl. 09.00 og slutter kl. 17.00.

3. Kursusmaterialer

Medmindre andet er aftalt, er kursusmateriale inkl. i kursusprisen.

4. Hotel og transport

Kursusdeltageren står selv for betaling af hotel og rejseomkostninger. Se vores hjemmeside og/eller bekræftende e-mail for informationer om lokale hoteller og kørselsvejledning.

5. Afbestilling

Aflysning eller flytning er tilladt frem til 30 arbejdsdage før kursusstart, og kursusudgiften krediteres. Ved afbestilling 30 arbejdsdage før kursusstart eller senere, debiteres hele kursusafgiften. Kursuspladsen kan overdrages til en anden person uden ekstra omkostninger. Vær opmærksom på, at en afbestilling altid skal bekræftes af Liga Distribution for at være gyldig.

6. Kursusændring

Liga Distribution forbeholder sig retten til at aflyse eller ændre et kursus uden varsel eller forpligtigelser. Eventuel indbetalt kursusafgift refunderes eller bruges som betaling ved senere kursusbooking.

7. Betalingsvilkår

Faktura sendes separat til køber, og betaling skal være Liga Distribution i hænde senest 14 dage før kursusstart medmindre andet er angivet på fakturaen. Alle priser er ekskl. moms.

8. Ophavsret

Alt kursusmateriale, såsom udstyr, manualer og video, som køber får adgang til i forbindelse med kurset, er ophavsretligt beskyttet og må på ingen måde kopieres.

9. Kursusbevis og evaluering

Enhver kursusdeltager kan anmode Liga Distribution om at modtage et kursusbevis for gennemført kursus. Ved kursets afslutning bliver kursusdeltageren bedt om at udfylde et evalueringsskema vedrørende kurset.

10. Sprog

Vær opmærksom på, at de fleste kurser gennemføres på engelsk ligesom materiale og præsentationer overvejende vil være på engelsk.