Handelsvillkor

Handelsvillkor, gällande från den 17 januari 2020

Följande försäljnings- och leveransvillkor (”Villkoren”) gäller för alla anbud, orderbekräftelser, försäljning och leveranser från Liga ApS, danskt organisationsnummer (CVR) 31938260 och för alla anbud, orderbekräftelser, försäljning och leveranser från Liga Lindist AB, svenskt organisationsnummer 556597-2253, nedan kallat ”Liga”, om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna.

Villkoren gäller för alla tjänster som tillhandahålls av Liga. Kunden är bunden av Avtalet och dessa villkor under hela Avtalets löptid, eftersom avtalet endast kan sägas upp på de villkor som anges i Avtalet.

 

Handelsvillkor

§ 1 Avtalsgrund och beskrivning

1.1 Ett leveransavtal är bindande för Liga först när köparen har erhållit en orderbekräftelse eller när leveransen har skett. En beställning accepteras till det pris som gäller vid tidpunkten för Ligas orderbekräftelse. Om orderbekräftelsen avviker från köparens order genom tillägg, begränsning eller förbehåll, och köparen inte accepterar ändringarna, måste köparen meddela  detta till Liga inom 14 dagar. I annat fall gäller Ligas orderbekräftelse.

1.2 Ett erbjudande från Liga är endast bindande för Liga, om det accepteras inom 14 dagar efter det att erbjudandet har gjorts/skickats via post, fax eller e-post till köparen.

1.3 Ett erbjudande/orderbekräftelse från Liga angående produkter som inte är tillgängliga i det egna lagret görs med förbehållet att det finns möjlighet att skaffa fram den ifrågavarande produkten. Om det visar sig att produkterna inte kan tas fram, har Liga rätt att återkalla erbjudandet/orderbekräftelsen, utan att detta berättigar köparen att resa krav av något slag.

1.4 Om Liga har levererat produkter för test eller till låns, måste mottagaren på egen bekostnad skicka tillbaka dessa i rätt tid till Liga. Om retur inte äger rum före den tidsfrist som anges i Ligas test-/lånebekräftelse har Liga rätt att antingen ta tillbaka produkterna på mottagarens bekostnad eller att fakturera produkterna till det aktuella listpriset hos Liga. Produkterna anses därvid vara inköpta av mottagaren utifrån dessa försäljnings- och leveransvillkor.

1.5 Mottagaren ansvarar för alla originalförpackningar manualer och kablar. Om förpackningarna blir skadade under test-/låneperioden eller om handböcker och kablar försvinner, är mottagaren skyldig att ersätta Liga för detta enligt gällande listpris.

1.6  Alla uppgifter, oavsett om de härrör från Liga eller någon av Ligas affärsförbindelser om vikt, dimensioner, kapacitet och tekniska data i kataloger, broschyrer, prospekt, annonser och liknande, är endast avsedda som upplysning och skall inte tolkas som en garanti. Uppgifterna är endast förpliktigande för Liga i den mån det uttryckligen hänvisas till dem i anbud/ orderbekräftelse. Information från Liga eller dess leverantörer angående användning och användbarhet och produkter är endast vägledande och Liga ansvarar inte för huruvida den levererade produkten uppfyller köparens behov eller användningar, såvida inte Liga uttryckligen har lovat detta.

1.7 Liga förbehåller sig rätten till konstruktions- och/eller designändringar avseende produkter före leverans och under loppet av flera leveranser. Alla mängdbeteckningar, skalor, färg och viktbeteckningar gäller inom branschtoleranser.

1.8 För produkter som enligt deras art kräver särskild dokumentation för installation, anslutning, drift och/eller underhåll, kommer Liga att ge köparen sådan dokumentation utan kostnad tillsammans med leveransen, förutsatt att Liga har erhållit sådan dokumentation från tillverkaren.

1.9 Liga förbehåller sig rätten att ersätta delar av leveransen, förutsatt att dessa delar är av samma kvalitet som originalet och att Liga skriftligen informerar köparen om sådana ersättningar. Liga har rätt att göra mindre ändringar i leveransen, vilket på grundval av Ligas uppskattningar är tekniskt nödvändigt och/eller försvarligt.

1.10  Garantier, tilläggsavtal och ändringar i avtal måste accepteras skriftligen av båda parter för att vara giltiga.

§ 2 Omfattning av tjänster

2.1 Om avtalet innehåller programvara, får köparen en icke överlåtbar och icke-exklusiv användningsrätt för den programvara som anges i avtalet. Detta gäller både standardprogramvara och program som utvecklats av Liga specifikt för köparen. Om mjukvaran levereras i enlighet med den allmänna licensen (GPL, General Public License), finns dessa bestämmelser och kan hämtas från Liga när som helst. Programvaran får endast användas i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen och liknande material. Köparen får inte kopiera programvaran och det tillhörande dokumentationsmaterialet, och det får inte heller göras ändringar i programvaran utan Ligas samtycke. Om köparen gör eller låter göra ändringar i programvaran bär köparen ansvaret för förändringarna samt konsekvenserna av detta.

2.2 Liga kan på begäran erbjuda köparen att installera den levererade produkten i enlighet med tillverkarens riktlinjer. För sådana installationer beräknas timtaxa enligt avtalet, eller om en sådan överenskommelse inte har ingåtts, de timpriser som Liga tillämpar. Liga ger ingen särskild garanti för installationen och tar inget separat ansvar för installationen. Om Liga hanterar installationen uppskjuts inte tiden för risköverföringen för den levererade produkten eller förfallodagen för betalning av det levererade.

2.3 För övriga tjänster, inklusive rådgivning och vägledning osv. från Liga till köparen, beräknas  timpriser enligt avtalet, eller om en överenskommelse inte har ingåtts, Ligas gällande timpriser. Om kostnadsfaktorer som bestämmer fastställandet av timpriser skulle förändras under tjänstens löptid har Liga rätt att göra en lämplig prisändring efter meddelande härom till köparen. De nya priserna träder i kraft efter det att meddelandet har översänts. Transportkostnader och övriga kostnader beräknas separat.

2.4 Tjänster tillhandahålls endast under förutsättning att produkterna är korrekt installerade och att inga ändringar har gjorts på produkter, inklusive programvara. Om ett jourtjänstavtal har ingåtts, får köparen endast göra ändringar av produkterna efter överenskommelse med Liga.

§ 3 Priser, betalningsvillkor och äganderättsförbehåll

3.1 Ligas priser inkluderar emballage, packning och EU-importtullar, men är exklusive transport, försäkring, moms och andra avgifter. Liga har rätt att ta ut en separat avgift för hantering, frakt, installation och leverans.

3.2 Liga har rätt att ändra priserna på leveransdagen i enlighet med förändringar i växelkurser, inköpspriser, tull, frakt och försändelse- och försäkringsavgifter eller andra förhållanden som ligger utanför Ligas kontroll och inflytande. Om Ligas kostnader ökar till följd av köparens förhållanden kan Liga kräva ersättning för detta.

3.3 Förfallodagen inträder vid leverans. Om köparen inte betalar i rätt tid, kommer Liga att debitera ränta från fakturans förfallodag med 1,5 % per påbörjad månad. I samband med detta kan Liga kräva ersättning för påminnelsebelopp, inkassoavgifter och andra utgifter i samband med indrivning av betalningen. Köparens skyldighet att betala i tid existerar, även om köparen reklamerar fel och brister, alternativt ska köparen deponera köpeskillingen vid åberopande av fel eller brister. Under alla omständigheter är köparen skyldig att betala i tid för den del av leveransen som inte är behäftad med fel eller brister. Köparen har inte rätt till kvittning.

3.4 Liga har rätt att ingå avtal om factoring med tredje part, varefter köparen endast kan betala till tredje part, med befriande verkan, om detta anges på fakturan.

3.5 Om betalning ska ske i delbetalningar, förfaller hela återstående skulden till omedelbar återbetalning, om köparen helt eller delvis försummar en avbetalning.

3.6 Vid betalning med check- och betalkort anses betalning först ha ägt rum vid full betalning. Liga har rätt att fakturera betalkortsavgiften.

3.7 Om köparen inte gör betalningar i tid eller om Liga får otillräckligt och/eller enligt Liga negativa kreditupplysningar om köparen, har Liga rätt att avbryta ytterligare leveranser tills det föreligger förskottsbetalning eller lämplig säkerhet. Om förskottsbetalning eller säkerhet inte har genomförts inom den av Liga fastställda tidsfristen, har Liga rätt att antingen säga upp leveransavtalet eller behålla det, och Liga kan i dylika fall göra anspråk på förluster och kostnader, inklusive juridiska avgifter.

3.8 Liga förbehåller sig äganderätten till det som levererats tills full betalning utförts. Liga har rätt att, när det gäller köparens uteblivna betalning, hämta de levererade varorna utan föregående meddelande och köparen är skyldig att lämna ut varorna utan hänsyn till att eventuella data tillfaller Liga eller tredje part. Vid tillbakatagande i förhållande till äganderätt, måste köparen kompensera förlust och alla kostnader, inklusive juridiska avgifter som Liga ådragit sig. Köparen är inte berättigad till återförsäljning, pantsättning, utlåning, uthyrning eller liknande av det levererade eller låta det levererade ingå i fast egendom på ett sådant sätt att äganderätten inte kan upprätthållas, tills full betalning har gjorts. Om det skulle förekomma ett rättsförfarande mot det levererade från tredje part, inklusive utlägg, är köparen skyldig att genast underrätta Liga om detta.

§ 4 Övergång av risk, leveranstid och försening

4.1 De varor som säljs levereras från Ligas lager. Liga har rätt att leverera genom en leverantör som valts av Liga.

4.2 Risken för det levererade övergår när köparen mottager de levererade varorna. Vid transport med Ligas fraktföretag övergår risken för de levererade varorna när köparen tar emot dem vid destinationen, eftersom Liga står för transportförsäkringen. När köparen hämtar de varor som levereras på Ligas lager eller vid transport med köparens eget fraktföretag, överförs risken vid mottagandet av leveransen i Ligas lager.

4.3 Om köparen inte hämtar de levererade varorna enligt överenskommelse, har Liga rätt att antingen säga upp avtalet och kräva ersättning  för förlusten eller att behålla avtalet och kräva kostnader som uppkommit, inklusive lagringskostnader, från köparen. Om Liga upphäver leveransavtalet har Liga minst rätt till ersättning motsvarande 30 % av det avtalade priset för tjänsterna för att kompensera för tjänster som utförts och använts, såvida inte större skador har uppkommit.

4.4 Om inte annat föreskrivs skriftligt av Liga, sker leveransen så snart som möjligt med vederbörlig hänsyn till leveranstider hos Ligas underleverantörer. Om leveranstiden har överenskommits anses detta vara uppfyllt när Liga, innan tiden har löpt ut, kan dokumentera att de levererade varorna har levererats eller är tillgängliga. Leveranstiden förlängs om köparen önskar göra ändringar eller tillägg till de levererade produkterna.

4.5 Om det föreligger försening från Ligas sida med avseende på leveransen av de sålda varorna, och köparen vill bryta avtalet, ska köparen inom 2 dagar efter förseningen, ge Liga ett rimligt varsel om att utföra leverans. Om detta rimliga varsel löper ut, utan att leverans har utförts, har köparen rätt att säga upp avtalet, dock med begränsningen som följer enligt dessa försäljnings- och leveransvillkor. Om köparen inte ger Liga ett rimligt varsel inom nämnda 2 dagar efter förseningen, anses förseningen inte existera, eftersom Liga då måste utföra leverans så snart som möjligt. Försenad leverans, oavsett orsak, garanterar inte köparens ersättning för direkta eller indirekta förluster.

§ 5 Klagomål, brister och produktansvar

5.1 De levererade varorna levereras endast med de garantier som Ligas tillverkare/leverantörer erbjuder Liga. Alla garantikrav som riktas mot Liga är således avhängigt av att Liga effektivt ersätts av tillverkaren/leverantören. Köparen kan inte förlita sig på någon ytterligare garanti gentemot Liga. Ligas garanti omfattar endast nya produkter och har endast effekter på brister som gör produkten eller tjänsten oanvändbar.

5.2 Köparen är skyldig att noggrant granska de levererade varorna omedelbart efter mottagandet. Om köparen konstaterar eller borde konstatera att den levererade produkten har brister, måste köparen skriftligen reklamera en sådan brist inom 8 dagar efter mottagandet. Om köparen inte gör reklamationen i tid, upphör köparens rätt att reklamera bristen.

Om köparen inte har meddelat Liga inom 12 månader efter överlämnandet, att köparen kommer att åberopa brister, kan köparen, oavsett arten och omfattningen av bristerna, inte senare reklamera dessa, såvida Liga inte skriftligen har åtagit sig att lämna garanti för produkten under en längre tid eller har agerat bedrägligt.

5.3 En brist anses inte föreligga om köparen har använt den levererade produkten felaktigt eller olämpligt eller brutit mot riktlinjer från LIGA:s underleverantörer eller riktlinjer som upprättats av Liga, eller om köparen eller tredje part utan LIGA:s samtycke har gjort det möjligt att göra ändringar eller gjort ingrepp i den levererade produkten.

5.4 Om en reklamation visar sig vara motiverad och rättvis ska Liga efter eget val och inom rimlig tid utföra ersättning eller korrigerande åtgärder. Om Liga utför tidig omleverans eller korrigerande åtgärder har köparen inte rätt att säga upp avtalet eller kräva ersättning eller annan kompensation till följd av bristen (försening anses inte föreligga under dessa omständigheter). I samband med en eventuell omleverans eller korrigerande åtgärder måste köparen lojalt bidra till att sådana åtgärder genomförs. Om Liga inte konstaterar att det föreligger fel, som Liga har ansvar för, har Liga rätt till ersättning för det arbete och de kostnader Liga påtagit sig. Liga har rätt att utföra en eller flera korrigerande åtgärder/omleveranser, och kan kräva att köparen ombesörjer säkerhet för betalning av levererade produkter eller andra leveranser, om köparen har beviljats kredit. Såvida omleverans eller korrigerande åtgärder inte sker i tid, kan köparen säga upp avtalet eller kräva att inköpspriset minskas proportionellt, eftersom köparens avtalsbrott i ett sådant fall är begränsat. Om ersättning eller korrigerande åtgärder vidtas kan eventuella klagomål inte göras längre än den ursprungligen överenskomna reklamationsperioden.

5.5 Retur av produkter osv. till Liga får endast göras med förhandsgodkännande, eftersom köparen i motsatt fall själv bär risken för  att produkten förstörs, osv. Om det är nödvändigt för Liga att ta ut en separat försäkring till följd av de returnerade produkterna och Liga inte är ansvarig eller om det visar sig att Liga inte är ansvarig, kan denna försäkringskostnad faktureras köparen.

5.6 Köparens ångerrätt är begränsad, eftersom köparen i regel endast kan säga upp leveransavtalet för den del av den totala leverans som kan ha försenats, även vid force majeure eller lider av brister, om inte förseningen eller felet ska anses vara avgörande eller av väsentlig betydelse för köparen och detta är motiverat i samband med leveranserna.

5.7 Om det inte finns någon överenskommelse om tekniskt bistånd, gör Liga beräkningar för arbetstid, transportkostnader och reservdelar. Eventuella reklamationer ska riktas till Liga i skriftlig form inom 8 dagar efter reparation.

5.8 Med avseende på produktansvar gäller följande ansvarsbegränsning om inte annat följer av obligatorisk dansk lagstiftning. Liga ansvarar endast för personskada som orsakats av de levererade produkterna, om det kan dokumenteras att skadan orsakas av vårdslöshet från Ligas sida. Liga ansvarar inte för skador på fast egendom eller lös egendom som uppstår när produkterna är i köparens ägo. Liga ansvarar inte heller för skador på produkter som tillverkas av köparen och där Ligas produkter ingår eller produkter där köparens produkter ingår. I den utsträckning som Liga kan vara föremål för tredje parts produktansvar är köparen skyldig att ersätta Liga i samma utsträckning som Ligas ansvar är begränsat. Liga ansvarar inte för rörelseförluster, förlust av data eller någon annan form av indirekt förlust.

5.9 Sålda produkter kan endast returneras efter  skriftlig överenskommelse, i förväg, med Liga. Om en produkt ska returneras, måste Ligas försäljningsavdelning kontaktas, varefter ett returavtal kommer att skickas till köparen. Av returavtalet framgår vilka produkter som kan returneras samt till vilket pris produkterna krediteras. Köparen förbinder sig att bifoga en kopia av returavtalet i varje kolli som returneras. Liga förbehåller sig rätten att återta produkter där det inte finns något returavtal bifogat. Alla returer sker på köparens bekostnad och risk. Om produkterna returneras efter föregående avtal med Liga, sker returneringen för köparens räkning.

5.10 Köparens eventuella lagliga rättigheter vid brister och Ligas ansvar för skadestånd är begränsade till fall där Liga har visat grov oaktsamhet eller fortsatt och skadeståndsansvaret omfattar inte indirekta förluster av något slag, inklusive rörelseförlust, förlust av vinst, förlust av data, förlust av goodwill och liknande. Vidare maximeras eventuellt ansvar för Liga till ett belopp som motsvarar 10 % av den totala ersättningen enligt avtalet. Samma ansvarsbegränsning gäller för Ligas tjänster, inklusive råd och vägledning.

5.11 Om de levererade varorna ska levereras eller används utanför Danmark, bortfaller Ligas skyldighet att utföra reparation och korrigerande åtgärder osv., jfr. nedan, eftersom Ligas förpliktelser endast gäller inom Danmarks gränser. Om köparen vill behålla sina rättigheter är köparen därför skyldig att se till att förbättringen av den levererade produkten kan lösas på en angiven plats i Danmark. Köparen ansvarar för eventuella kostnader som uppstår till följd av införandet och utförandet av de levererade varorna, och köparen själv garanterar att leverans kan ske till det angivna landet. Köparen ska också betala eventuella utgifter i samband med detta.

§ 6 Force majeure och tvister

6.1 Ingendera parten kan anses ha åsidosatt sina åtaganden gentemot den andra parten om orsaken till bristen på överensstämmelse är omständigheter som den aktuella parten inte har full kontroll över, såsom bristande eller otillräcklig leverans från leverantörer, arbetsnedläggelse, väder, transportförhållanden osv. Eftersom sådana förhållanden anses vara force majeure har dock både Liga och köparen rätt att säga upp avtalet, med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor, om någon av de omständigheter som nämns har förelegat i mer än 30 på varandra följande arbetsdagar.

6.2 Tvister i samband med detta försäljnings- och leveransavtal regleras enligt dansk lag. Platsen för rättsprocess som väckts av köparen mot Liga är Sjö- och handelsrätten i Köpenhamn (Sø- og Handelsretten i København). Plats för rättsprocess som väckts av Liga mot köparen är Sjö- och handelsrätten i Köpenhamn (Sø- og Handelsretten i København) eller köparens ordinarie plats för rättsprocess enligt Ligas val.

Kursvillkor

1. Beställning

Kurser kan beställas hos Liga ApS, Liga ApS, International House, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark, telefon: +45 35 36 95 05, e-post: marketing@liga.com, webbadress: www.liga.com/eventkalender.

2. Kurstider

Om inte annat avtalats eller anges i orderbekräftelsen börjar kurserna kl. 09.00 och slutar kl. 17.00.

3. Kursmaterial

Kursmaterial ingår i kurspriset om inte annat avtalats.

4. Hotell och transport

Kursdeltagaren står själv för betalning av hotell- och resekostnader. Se vår hemsida och/eller bekräftande e-post för information om hotell och vägbeskrivning.

5. Avbeställning

Avbokning eller flyttning är tillåtet upp till 30 arbetsdagar före kursstart, och kursavgiften kommer att krediteras. Vid avbokning 30 arbetsdagar före kursstart eller senare, debiteras hela kursavgiften. Plats på kursen kan överföras till en annan person utan extra kostnad. Observera att en avbokning alltid måste bekräftas av Liga för att vara giltig.

6. Ändring av kurs

Liga förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra en kurs utan föregående meddelande eller förpliktelse. Eventuell inbetald kursavgift kommer att återbetalas eller användas som betalning vid senare kursbokning.

7. Betalningsvillkor

Faktura skickas separat till köparen, och betalning måste vara Liga tillhanda senast 14 dagar före kursens början, om inget annat anges på fakturan. Alla priser är exkl. moms.

8. Upphovsrätt

Allt kursmaterial, till exempel utrustning, manualer och video, som köparen har tillgång till i samband med kursen, är upphovsrättsskyddat och får inte kopieras på något sätt.

9. Kursintyg och utvärdering

Varje kursdeltagare kan begära att få ett kursintyg av Liga efter att ha genomfört kursen. Vid kursens slut uppmanas kursdeltagaren att fylla i en utvärderingsblankett för kursen.

10. Språk

Observera att de flesta kurser genomförs på engelska och att material och presentationer  huvudsakligen kommer att vara på engelska.

Want to see it live?

Let us show you how GlobalID actually works! Fill in your details and we’ll get back to you to find a date for an online demo that fits your calendar.